Partneři

Investice do rozvoje vzdělávání

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

O projektu

Naše škola zažádala v loňském školním roce o grantový projekt „Mluvme spolu – Let’s speak together“ v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Byla úspěšná, z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky jí na projekt, který probíhá od 1. 4. 2009 do 31. 1. 2012, byla schválena dotace v celkové výši 6 126 600,- Kč.

Projekt si klade za cíl změnit pojetí výuky cizích jazyků ve škole - vedle tradiční výuky zařadit i prvky činnostní, komunikativní a dovednostní. K naplnění tohoto cíle zařazujeme do všech ročníků moderní metody výuky, které budou žáky více motivovat, především e-learning, propojíme výuku cizích jazyků s výukou ostatních všeobecně vzdělávacích předmětů.

Výsledky projektu poslouží žákům a učitelům školy, ale i pedagogické veřejnosti.

Cílovou skupinou jsou tedy:

 1. žáci gymnázia, kteří v rámci projektu absolvují výuku cizích jazyků s využitím moderních, zábavných a pestrých metod výuky (hlavní cílová skupina);
 2. učitelé gymnázia, kteří v rámci projektu získávají nové dovednosti a zkušenosti potřebné k vedení moderní výuky cizích jazyků;
 3. učitelská a jiná veřejnost, která se s průběhem, aktivitami a výstupy projektu může seznámit na nástěnkách projektu v budově vyššího a nižšího gymnázia, a především na internetových stránkách http://www.jaroska.cz/.

Klíčové aktivity projektu:

 • vznikla moderní jazyková laboratoř J5 v budově vyššího gymnázia;
 • bylo doplněno počítačové vybavení pro výuku jazyků v budově nižšího gymnázia;
 • vyučující jsou na školeních podrobně seznamováni s moderními metodami výuky cizích jazyků;
 • výuka cizích jazyků s využitím e-learningu je zařazena do výuky v jednom cizím jazyce ve všech třídách a skupinách na vyšším i nižším gymnáziu každý týden v jedné vyučovací hodině;
 • na začátku školního roku probíhají intenzivní jazykové kurzy pro 1. ročníky a primy;
 • uskutečňují se výměnné pobyty se SRN – Darmstadtem, Francií – Nancy a USA – South Kent;
 • studenti pracují v mezinárodních týmech na projektech, zabývajících se srovnáním života v ČR s životem v zemích partnerských škol;
 • na projektech, zahrnujících všeobecně vzdělávací předměty a cizí jazyk, budou pracovat všichni studenti 3. ročníků; tato aktivita vyvrcholí v projektových dnech;
 • studenti nižšího gymnázia budou soutěžit v motivační jazykové soutěži;
 • studenti budou připravováni k mezinárodním zkouškám.

Vedle hlavního přínosu projektu – zlepšení znalosti cizích jazyků – přináší projekt pro hlavní cílovou skupinu řadu dalších pozitivních změn. Projekt je zaměřený na posílení znalostí, dovedností a klíčových kompetencí – zejména kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence komunikativní a sociální. Ty jsou nezbytné pro plný život v dnešní stále se dynamizující společnosti. Projekt rovněž podporuje samostatné myšlení žáků, rozvoj tvořivé práce a týmové spolupráce, zároveň nabízí jedinečnou příležitost, jak zlepšit jejich počítačové dovednosti a znalosti. Velmi cennou zkušenost rovněž představují možnost spolupráce v mezinárodním týmu, poznání jiných kultur a navázané zahraniční kontakty.

Přínosy pro pedagogy se do značné míry kryjí s výše jmenovaným, učitelé mají možnost dalšího vzdělávání a absolvování kurzů, což je užitečné pro jejich další kariéru. Pro pedagogickou veřejnost budou výstupy z projektu sloužit jako inspirace, pro ostatní veřejnost jako zdroj informací o práci školy.

Na projektu pracují všichni vyučující cizích jazyků a dále na něm budou zainteresováni i vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů ve 3. ročnících.

Projekt řídí a organizuje projektový tým ve složení:

 • koordinátor RNDr. Pavel Boucník,
 • odborný konzultant RNDr. Jiří Herman, Ph.D.,
 • administrátor Mgr. Aleš Kobza, Ph.D.,
 • ekonom Lenka Huptysová,
 • IT specialisté Mgr. Marek Blaha, Mgr. Pavel Krejčí,
 • koordinátor na nižším gymnáziu do 31. 8. 2009 RNDr. Peter Krupka, od 1. 9. 2009 PhDr. Hana Talhoferová,
 • odborní garanti projektu: PhDr. Alena Štěpánková (A), PhDr. Martina Literáková (N), PhDr. Barbora Markvartová (Fr, R).